RËNDËSIA E SHËRBIMIT
Në cfarë ne besojmë

Shërbimi i kontrollit ligjor të instrumeteve matës, nëpërmjet verifikimit të instrumenteve shpërndarëse të karburantit dhe gazit të lëngshëm luan një rol shumë të rëndësishëm per të garantuar praktika të ndershme në tregtimin e karburantit dhe gazit të lëngshëm në Republikën e Shqipërisë. Ky Shërbim mbron të gjitha palët që përfshihen në një transaksion, si më poshtë:

Mbrojtja e konsumatorit
Mbrojtja e konsumatorit (qofshin këta individë, shoqëri tregtare apo organizata dhe institucione të ndryshme) nga ato raste kur sasia e dhënë në distributor është më e vogël se ajo për të cilën paguhet
Mbrojtja e shoqërive
Mbrojtja e vetë shoqërive që tregtojnë karburant në rastet kur instrumenti jep një sasi më të madhe se ajo për të cilën paguhet nga konsumatori.
Garancia
Garantimi që ky Shërbim i jep saktësisë së sasisë së karburantit që tregtohet ndikon pozitivisht dhe në procesin e mbledhjes së taksave dhe tatimeve që aplikohen në industrinë e karburanteve
Rëndësia e Shërbimt

Mbrojtja e konsumatorit (qofshin këta individë, shoqëri tregtare apo organizata dhe institucione të ndryshme) nga ato raste kur sasia e dhënë në distributor është më e vogël se ajo për të cilën paguhet.

Mbrojtja e vetë shoqërive që tregtojnë karburant në rastet kur instrumenti jep një sasi më të madhe se ajo për të cilën paguhet nga konsumatori.

Garantimi që ky Shërbim i jep saktësisë së sasisë së karburantit që tregtohet ndikon pozitivisht dhe në procesin e mbledhjes së taksave dhe tatimeve që aplikohen në industrinë e karburanteve.

One Team One Dream

0